Skip to main content

Logopedie

Maak je je wel eens zorgen over de spraak-en taalontwikkeling van je kind? Merkte de juf of meester op school leerproblemen op?

Dan is logopedie misschien wel aangewezen. Ook volwassenen en ouderen moeten vaak noodgedwongen de hulp van een logopediste inschakelen. Bijvoorbeeld na een beroerte. Bij bepaalde stoornissen is vooraf een psychodiagnostisch onderzoek noodzakelijk. Omdat we dit onderzoek in eigen huis uitvoeren, kunnen we de therapiebeurten steeds snel en vlot opstarten en verlies je geen kostbare tijd.

Meer info

Spraakstoornissen

Fonologische articulatiestoornissen

Het kind spreekt beduidend minder verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes.
Deze kinderen blijven echter vereenvoudigingsprocessen toepassen op de leeftijd waarop dit niet meer toegelaten is.

Enkele voorbeelden:

 • weglaten van de eindmedeklinkers vb deu ipv deur, ne ipv nest
 • vervangen van medeklinkers vb tameel ipv kameel, wark ipv zwart

Fonetische articulatiestoornissen

Het kind kan de klank echter wel vormen maar deze wordt nog weggelaten of vervormd. Dit kan bijvoorbeeld omdat de klank technisch nog te moeilijk is.

Enkele voorbeelden:

 • sigmatisme waarbij de klanken [s], [z], [sj] verkeerd worden uitgesproken
 • rhotasisme waarbij er problemen zijn met de [r]
 • interdentaliteit van de apico-alveolaire klanken [t,d,n,l]

Articulatietraining voor volwassenen

Ook studenten of beroepssprekers die omwille van hun opleiding of job nood hebben aan articulatietraining kunnen bij ons terecht.

Taalstoornissen

Vertraagde of verstoorde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft op leeftijdsgenootjes.

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. Bij een verstoorde taalontwikkeling is het ontwikkelingsverloop afwijkend van de normale ontwikkeling van spraak en taal.

Leerstoornissen

Dyslexie

Als kinderen leren lezen en schrijven, leren ze letters te koppelen aan klanken (en omgekeerd). In het begin is dit vrij moeilijk, maar na regelmatig oefenen wordt dit uiteindelijk een automatisme. Bij kinderen met dyslexie gebeurt dit niet. Deze stoornis wordt dan ook gekenmerkt door een opmerkelijke achterstand op vlak van technisch lezen. Slechts als de hardnekkigheid hiervan kan worden aangetoond kunnen we spreken van dyslexie. Alsook mag de achterstand niet veroorzaakt worden door een ander probleem. Zolang dit niet kan worden bevestigd spreken we over een leesprobleem. Heel vaak gaat dit gepaard met problemen op vlak van spellen (dysorthografie).

Dysorthografie

Deze stoornis wordt gekenmerkt door een probleem in het aanleren van spellingsregels. Regels kunnen niet accuraat en vlot toegepast worden op woordniveau. Ook hier kan men slechts spreken van dysorthografie indien de hardnekkigheid van de problematiek kan worden aangetoond. Alsook mag de achterstand niet veroorzaakt worden door een ander probleem. Zolang dit niet kan worden bevestigd spreken we over een spellingprobleem. Heel vaak gaat dit gepaard met problemen op het vlak van lezen (dyslexie).

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen/wiskunde. Dit kan op vlak van automatiseren (bv. splitsingen, tafels, …), vaardigheden en techniek (bv. bewerkingen, cijferen, …) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken (bv. ruimtelijk inzicht, inzicht in de getalstructuur, …). Ook hier kan men slechts spreken van dyscalculie indien de hardnekkigheid van de problematiek kan worden aangetoond. Alsook mag de achterstand niet veroorzaakt worden door een ander probleem. Zolang dit niet kan worden bevestigd spreken we over een rekenprobleem.

Stemstoornissen

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken, kan dit keelpijn en stemklachten veroorzaken. Mensen die beroepsmatig spreken zoals, leerkrachten, kleuterleidsters,… hebben hier vaak mee te kampen. Ook bij kinderen kan heesheid optreden. Het is van groot belang dat de oorzaak hiervan onderzocht wordt. Door aanhoudend stemmisbruik of een verkeerd stemgebruik kunnen stemproblemen ontstaan, dan spreken we over een functionele stoornis. Ook organische stoornissen kunnen aan de basis van stemklachten liggen. Bv., stembandknobbels, stembandverlamming, … Op basis van een uitgebreid logopedisch onderzoek en de bevindingen van de NKO-arts wordt een passende behandeling opgesteld.

Neurogene stoornissen

Dysartrie

Deze spraakstoornis is het gevolg van een beschadigd zenuwstelsel. Dit kan optreden ten gevolge van een beroerte ,trauma of degeneratieve ziekte. Deze personen hebben een slechte spraakverstaanbaarheid, een te zachte en/of hese stem,… Ook speekselverlies of slikproblemen kunnen hiervan een gevolg zijn.

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat ten gevolge van een hersenletsel. Mensen met afasie hebben niet alleen moeite met begrijpen of uiten van gesproken taal, ook het (begrijpend) lezen, schrijven, herkennen van prenten of gezichten kan verstoord zijn.

Oro Myofunctionele stoornissen

Wanneer het slikken niet als een automatisme verloopt, kan de correcte slikact aangeleerd worden. Vaak zien we kinderen met een foutief slikpatroon, afwijkende mondgewoontes, … Er is een oorzakelijk verband tussen afwijkende mondgewoontes en articulatieproblemen. Dit kan zowel behandeld worden bij kinderen als bij volwassenen. Deze therapie gaat vaak vooraf aan een orthodontische behandeling.

Ergotherapie

Is rekenen te moeilijk? Willen die tafels maar niet blijven hangen? Of lukt het vormen van de letters nog niet zo goed?

Om deze struikelblokken te overwinnen gaat Spectrum graag met jullie op weg. Zowel kinderen als volwassen kunnen bij ons ergotherapie volgen. We bieden zowel individuele als groepssessies aan. Spelend en bewegend leren staat centraal bij ons!

Meer info

Voorbereidende schrijfvaardigheden

Problemen met ruimtelijke oriëntatie, beperkt inzetten van een lichaamszijde, langzame of onvoldoende ontwikkeling van de voorkeurshand…

Fijne motoriek en schrijfproblemen

Slordig schrijven, letters en/of cijfers omkeren, moeite met knippen, scheuren, vouwen, tekenen…

Executieve functies

Planningsproblemen, concentratie- en aandachtsproblemen, faalangst…

Zelfredzaamheid

Moeite met aan-en uitkleden, veters strikken, knopen open en dicht maken, problemen met zelfstandig uitvoeren van taken, weinig of moeilijk kunnen spelen.

Sherborne-methode

De Sherborne bewegingspedagogiek is een ontwikkelingsstimulerende methode. Deze methode (genoemd naar Veronica Sherborne) helpt het kind in zijn groei naar vrijheid en zelfstandigheid. Steeds rekening houdend met de eigen talenten en mogelijkheden.

Twee basisbehoeften zijn hierbij prioritair:

 • zich goed voelen in het eigen lichaam
 • in staat zijn om relaties aan te gaan.

Deze basisbehoeften zijn noodzakelijk om een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen op te bouwen.

Jamara-rekencoach

Kinderen die op school hardnekkig blijven struikelen over rekenen nemen via de Jamara-rekenmethode een frisse start. Via deze aanpak begint rekenen letterlijk en figuurlijk vanaf nul. Voor we met grote getallen werken, verstevigen we eerst de fundamenten. We starten met rekenen tot en met 10. Als dit goed zit, gaan we telkens een stapje verder.

Sensorische integratietherapie

Sensorische integratie of informatieverwerking is de prikkelverwerking van onze zintuigen. We hebben 7 zintuigen die informatie doorsturen naar onze hersenen: zien, horen, ruiken, voelen, proeven, proprioceptie en evenwicht.

Reflexintegratie

Door uit te testen welke reflex verstoord is, wat de oorzaak hiervan is en het volgen van een aantal specifieke bewegingsoefeningen kan er in de meeste gevallen snel verbetering optreden.
Deze oefeningen zijn leuk omdat ze samen met de ouder, broertjes of zusjes gedaan kunnen worden.

Psychologie

Bij Spectrum hebben we een hart voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben.

Daarom bieden we voor hen én hun gezin psychologische begeleiding met sociaal-emotionele en/of gedragsmatige problemen aan.

Meer info

 • Depressieve klachten
 • Negatief denken/piekeren
 • Faalangst/zelfvertrouwen
 • Stressgevoeligheid
 • Schoolmotivatie
 • Verlieservaringen (rouw, scheiding, adoptie..)
 • Assertiviteit/pesten
 • Sociale vaardigheidsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Zelfbeheersingsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Eetproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, ASS, …)
 • Opvoedingsproblemen

Typ10

Typen was nog nooit zo leuk!

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen. Deze methode is ontwikkeld voor gebruik in klasverband, kleine groepjes en individuele begeleiding. De nadruk ligt op speels leren typen zonder tijdsdruk en op persoonlijke begeleiding. De lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar en zijn ook geschikt voor kinderen met leer-en ontwikkelingsproblemen.

Contacteer ons

Ik leer leren

Een snelweg naar leren

In de ‘ik leer leren’ training richt Sophie zich op de ‘voorwaarden’ die kinderen (vanaf het vierde leerjaar) nodig hebben om te leren. Waar huiswerkbegeleiding stopt bij de inhoud van de vakken, gaat Sophie een stapje verder en legt ze de nadruk op hoe je het best kan leren. Wat de training uniek maakt is dat ze geschikt is voor kinderen met verschillende leerstijlen. En zich niet enkel richt op ‘beelddenkers’ en visueel ingestelde kinderen. Omdat ze efficiënter en met veel meer plezier leren, behalen de kinderen al betere resultaten op school nog voor de training is afgerond.

De reacties van de kinderen spreken voor zich:

 • “Als ik me niet kan concentreren, dan zorg ik er zelf voor dat ik er weer met mijn hoofd bij ben.”
 • “Gelukkig weet ik nu hoe ik me kan voorbereiden op een toets.”
 • “Ik snap nu beter waarom en waarvoor ik leer. Huiswerk maken doe ik nu met meer plezier.”

En ook de ouders reageren enthousiast:

 • “Huiswerk maken is niet langer een ‘strijd’. Ik wou dat we de methode veel vroeger hadden ontdekt.”
Schrijf in

Taalkampjes

Taal ontdekken, voelen en beleven!

Kwaliteitsvolle interacties tussen kleuters stimuleren de socio-emotionele ontwikkeling. Bovendien leert het hen nadenken en de wereld te ontdekken. Tijdens deze sessies krijgen jullie kleuters een heus taalbad. Aan de hand van verschillende thema’s laten we hen de Nederlandse taal ontdekken, voelen en beleven!

Schrijf in