Skip to main content

Logopedie

Maak je je wel eens zorgen over de spraak-en taalontwikkeling van je kind?

Merkte de juf of meester op school leerproblemen op?

Dan is logopedie misschien wel aangewezen. Ook volwassenen en ouderen moeten vaak noodgedwongen de hulp van een logopediste inschakelen. Bijvoorbeeld na een beroerte. Bij bepaalde stoornissen is vooraf een psychodiagnostisch onderzoek noodzakelijk. Omdat we dit onderzoek in eigen huis uitvoeren, kunnen we de therapiebeurten steeds snel en vlot opstarten en verlies je geen kostbare tijd.

Spraakstoornissen

Fonologische articulatiestoornissen

Het kind spreekt beduidend minder verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes.
Deze kinderen blijven echter vereenvoudigingsprocessen toepassen op de leeftijd waarop dit niet meer toegelaten is.

Enkele voorbeelden:

  • weglaten van de eindmedeklinkers vb deu ipv deur, ne ipv nest
  • vervangen van medeklinkers vb tameel ipv kameel, wark ipv zwart

Fonetische articulatiestoornissen

Het kind kan de klank echter wel vormen maar deze wordt nog weggelaten of vervormd. Dit kan bijvoorbeeld omdat de klank technisch nog te moeilijk is.

Enkele voorbeelden:

  • sigmatisme waarbij de klanken [s], [z], [sj] verkeerd worden uitgesproken
  • rhotasisme waarbij er problemen zijn met de [r]
  • interdentaliteit van de apico-alveolaire klanken [t,d,n,l]

Articulatietraining voor volwassenen

Ook studenten of beroepssprekers die omwille van hun opleiding of job nood hebben aan articulatietraining kunnen bij ons terecht.

Taalstoornissen

Vertraagde of verstoorde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft op leeftijdsgenootjes.

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. Bij een verstoorde taalontwikkeling is het ontwikkelingsverloop afwijkend van de normale ontwikkeling van spraak en taal.

Leerstoornissen

Dyslexie

Als kinderen leren lezen en schrijven, leren ze letters te koppelen aan klanken (en omgekeerd). In het begin is dit vrij moeilijk, maar na regelmatig oefenen wordt dit uiteindelijk een automatisme. Bij kinderen met dyslexie gebeurt dit niet. Deze stoornis wordt dan ook gekenmerkt door een opmerkelijke achterstand op vlak van technisch lezen. Slechts als de hardnekkigheid hiervan kan worden aangetoond kunnen we spreken van dyslexie. Alsook mag de achterstand niet veroorzaakt worden door een ander probleem. Zolang dit niet kan worden bevestigd spreken we over een leesprobleem. Heel vaak gaat dit gepaard met problemen op vlak van spellen (dysorthografie).

Dysorthografie

Deze stoornis wordt gekenmerkt door een probleem in het aanleren van spellingsregels. Regels kunnen niet accuraat en vlot toegepast worden op woordniveau. Ook hier kan men slechts spreken van dysorthografie indien de hardnekkigheid van de problematiek kan worden aangetoond. Alsook mag de achterstand niet veroorzaakt worden door een ander probleem. Zolang dit niet kan worden bevestigd spreken we over een spellingprobleem. Heel vaak gaat dit gepaard met problemen op het vlak van lezen (dyslexie).

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen/wiskunde. Dit kan op vlak van automatiseren (bv. splitsingen, tafels, …), vaardigheden en techniek (bv. bewerkingen, cijferen, …) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken (bv. ruimtelijk inzicht, inzicht in de getalstructuur, …). Ook hier kan men slechts spreken van dyscalculie indien de hardnekkigheid van de problematiek kan worden aangetoond. Alsook mag de achterstand niet veroorzaakt worden door een ander probleem. Zolang dit niet kan worden bevestigd spreken we over een rekenprobleem.

Stemstoornissen

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken, kan dit keelpijn en stemklachten veroorzaken. Mensen die beroepsmatig spreken zoals, leerkrachten, kleuterleidsters,… hebben hier vaak mee te kampen. Ook bij kinderen kan heesheid optreden. Het is van groot belang dat de oorzaak hiervan onderzocht wordt. Door aanhoudend stemmisbruik of een verkeerd stemgebruik kunnen stemproblemen ontstaan, dan spreken we over een functionele stoornis. Ook organische stoornissen kunnen aan de basis van stemklachten liggen. Bv., stembandknobbels, stembandverlamming, … Op basis van een uitgebreid logopedisch onderzoek en de bevindingen van de NKO-arts wordt een passende behandeling opgesteld.

Neurogene stoornissen

Dysartrie

Deze spraakstoornis is het gevolg van een beschadigd zenuwstelsel. Dit kan optreden ten gevolge van een beroerte ,trauma of degeneratieve ziekte. Deze personen hebben een slechte spraakverstaanbaarheid, een te zachte en/of hese stem,… Ook speekselverlies of slikproblemen kunnen hiervan een gevolg zijn.

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat ten gevolge van een hersenletsel. Mensen met afasie hebben niet alleen moeite met begrijpen of uiten van gesproken taal, ook het (begrijpend) lezen, schrijven, herkennen van prenten of gezichten kan verstoord zijn.

Oro Myofunctionele stoornissen

Wanneer het slikken niet als een automatisme verloopt, kan de correcte slikact aangeleerd worden. Vaak zien we kinderen met een foutief slikpatroon, afwijkende mondgewoontes, … Er is een oorzakelijk verband tussen afwijkende mondgewoontes en articulatieproblemen. Dit kan zowel behandeld worden bij kinderen als bij volwassenen. Deze therapie gaat vaak vooraf aan een orthodontische behandeling.